The Enchanting Ghost (1970) aka Gui wu li ren

Year..........: 1970
Directed by...: Hsu Chiang Chou
Stars.........: Mei-Yao Chang, Li Hua Yang, Hsiang Ting Ko 
Genres........: Fantasy | Horror
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English [Hard]
Country.......: Hong Kong | Taiwan
IMDB Link.....: 6.3 Rate | IMDB Info
Also known as.: Gui wu li ren  
Format........: DVDrip | 1.19 GiB | 82 mins | 720x320 | mkv   

Shaolin Popey I (1994) aka Shao Lin xiao zi

Year..........: 1994
Directed by...: Yen-Ping Chu
Stars.........: Jimmy Lin, Shao-Wen Hao, Ashton Chen
Genres........: Action | Comedy | Kung Fu
Language......: Cantonese
Subtitles.....: English [Hard]
Country.......: Taiwan | Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0111765/
Also known as.: Shao Lin xiao zi
Format........: DVDrip | 1.59 GiB | 87 mins | 656×368 | mkv   

Dragon Ball: The Magic Begins (1991) aka Xin qi long zhu

Year..........: 1991
Directed by...: Chun-Liang Chen
Stars.........: Chi-Chiang Chen, Jeannie Tse, Tung-Chuen Cheng
Genres........: Action | Comedy | Fantasy | Sci-Fi
Language......: English or Mandarin
Subtitles.....: English & Spanish
Country.......: Taiwan
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0122050
Also known as.: Xin qi long zhu 
Format........: DVDrip | 1.32 GiB | 90 mins | 672x384  | mkv   

Child of Peach (1987) aka Xing tao tai lang

chilpeachYear..........: 1987
Directed by...: Chung-Hsing Chao & Chun-Liang Chen
Stars.........: Hsiao-Lao Lin, Tu Chin, San Peng
Genres........: Action | Fantasy
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English [Hard]
Country.......: Taiwan
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0405479/
Also known as.: Xing tao tai lang
Format........: DVDrip | 2.31 GiB | 95 mins | 710x428 | mkv   

Shaolin Vs Tai Chi (1983) aka Shao lin yu tai ji

Year..........: 1983
Directed by...: Chia Chun Wu
Stars.........: Chi-lung Ba, Ching Yen Chiang, Hee-Jeong Choi
Genres........: Action
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Taiwan
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt2022532/
Also known as.: Shao lin yu tai ji
Format........: DVDrip | 1.26 GiB | 90 mins | 790x336 | mkv   

Three Headed Monster (1988) aka San tou mo wang

Year..........: 1988
Directed by...: Chu-chin Wang
Stars.........: Ying-chieh Chen, Cynthia Khan, Ming-yu Chi
Genres........: Adventure | Fantasy
Language......: Mandarin 
Subtitles.....: English [Hard]
Country.......: Taiwan
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt1548627/
Also known as.: Ginseng King, San tou mo wang
Format........: VHSrip | 962 MiB | 90 mins | 686×368 | mkv   

Twinkle Funny Star (1995) aka Shi jie ye feng kuang

twinkle_funny_star_1995Year..........: 1995
Directed by...: Chun-Liang Chen, Chung-Yu Huang 
Stars.........: Cynthia Khan, Sai-Tang Chan, Ah-Chung 
Genres........: Action | Comedy
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English [Hard]
Country.......: Taiwan
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0186714/
Also known as.: Shi jie ye feng kuang, Yes Madam
Format........: DVDrip | 1.49 GiB | 83 mins | 690×400 | mkv   

Magic Story (1987) aka Jiang shi shao ye

magic_story_1987_coverYear..........: 1987
Directed by...: Bing-chi Liu
Stars.........: Fang-ling Chi, Chi-Chi Hsiao, Chi-chi Hsiao 
Genres........: Comedy | Fantasy | Horror
Language......: Mandarin | Cantonese
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong | Taiwan
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0091292/
Also known as.: Jiang shi shao ye, Corpse Master
Format........: 1.37 GiB | 87 mins | 864x464 | mkv